Haberler & Duyurular

ANTALYA'NIN DOÐU BÖLGESÝNDE
ORGANÝK TARIMI DESTEKLEYÝCÝ VE ÝHRACATA YÖNELÝK
ANALÝZ FAALÝYETLERÝ
Bu broþür T.C. Batý Akdeniz Kalkýnma Ajansý'nýn desteklediði Antalya'nýn Doðu
Bölgesinde OrganikTarýmý Destekleyici Ve Ýhracata Yönelik Analiz Faaliyetleri
kapsamýnda hazýrlanmýþtýr. Ýçerik ile ilgilitek sorumluluk Alanya Çevre
Laboratuvarý'na aittir ve Batý Akdeniz Kalkýnma Ajansý ve Kalkýnma Bakanlýðý'nýn
görüþlerini Ýçermez

Faydalý Linkler

TÜRKAK TÜRKAK TÜRKAK TÜRKAK TÜRKAK 4849252552
TÜRKAK

Referanslar